„Wakacje kredytowe” i dopłaty do rat, czyli odważny plan Rządu wszedł w życie.

/
5 mins read

Świat nadal zmaga się z rosnącą inflacją. Jeszcze całkowicie nie podnieśliśmy się po pandemii Covid-19, a już odczuwamy skutki barbarzyńskiego najazdu Rosji na Ukrainę. W wyniku celowej rosyjskiej polityki utrzymywania wysokich cen ropy i gazu inflacja nadal rośnie. Skutkuje to wyższymi stopami procentowymi, a tym samym zwiększonymi ratami kredytowymi.

W tej trudnej sytuacji znalazło się ok 2 mln rodzin. W związku z tym polski Rząd już w maju zapowiadał, że chce zapewnić wsparcie rodzinom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotych. Proponował wówczas odważny plan, którego celem było ulżyć kredytobiorcom złotówkowym i pomóc przejść ten trudny czas poniesionych stóp procentowych. Rząd nie pozostał bezczynny w tej sytuacji, bowiem już przyjął pakiet różnych rozwiązań. Od 29 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców.

W ramach rządowych wakacji kredytowych możesz skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty 8 rat. Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To dwa z trzech warunków skorzystania z wakacji kredytowych. Aby wnioskować o wakacje umowa kredytu hipotecznego musi być zawarta przed 1 lipca 2022 r., a jego termin spłaty musi kończyć się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Co ważne, to kredytobiorca decyduje w których miesiącach chce zawiesić kredyt. Jednak maksymalnie można zawiesić:

– 2 raty od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.

– 2 raty od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

– 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia. Ponadto okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek: pisemnie, mailowo lub przez bankowość elektroniczną, jeśli kredytodawca posiada taką funkcję. Wniosek składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak takiego potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia. Natomiast środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego lub na inny, dowolny cel.

Rządowe wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych nie ogranicza się tylko do wakacji kredytowych. Kredytobiorcy, którzy np. stracą pracę mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia). Wsparcie wynosi do 2 tys. zł miesięcznie przez 3 lata, co łącznie daje nawet 72 tys. zł. W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku, gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat , pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

– w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej

– kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe

– miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1.552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1.200,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, gdy:

– utrata zatrudnienia nastąpiła z winy kredytobiorcy

– umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

– za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

– w dniu złożenia wniosku kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy

– kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy

– kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Ustawa określa także procedurę wyznaczenia zamiennika za WIBOR. Procedura zostanie zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej i doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Ponadto w Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zwrócić się z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem. Rzecznik wesprze także konsumentów poprzez poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pomoże uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów.

Z wakacji kredytowych, o które można wnioskować od 29 lipca, skorzystało już ponad 500 tys. kredytobiorców. To pokazuje, jak ważne i potrzebne jest to rozwiązanie. Jestem przekonana, że będzie to duże wsparcie dla rodzin, których obecnie raty kredytów hipotecznych szybują w górę. Dostrzegamy problemy i natychmiast staramy się z nimi mierzyć. W walce z inflacją polski Rząd wprowadza w życie odpowiednie rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.

Przypomnę, że funkcjonują już rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej oraz Tarczy Antyputinowskiej. Oprócz tego Rząd postanowił również obniżyć i uprościć podatki w Polsce. Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 % na 12 %, czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Ponadto wprowadzone zostaną preferencje dla rodzin i dzieci, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dzieckiem i skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Dzięki tym zmianom zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

Wiem, że Polacy oczekują szybkich i konkretnych rozwiązań. Trudno nie widzieć jak rosnąca inflacja pochłania ich ciężko zarobione pieniądze. My widzimy i dlatego proponujemy szerokie wsparcie dla polskich rodzin.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Przypominamy historię braci Kaczmarków walczących w wojnie polsko-bolszewickiej

Następny

Krystyna dziękuje Polsce

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych