Był pomysłodawcą wielu projektów, w tym nadania Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatela Ziemi Wolsztyńskiej

/
6 mins read

Uczestnicząc w debacie dla nauczycieli i katechetów pod hasłem ,,Młodzież i Kościół.

Dlaczego młodzież ma problem z Kościołem i tak łatwo rezygnuje z katechezy” uświadomiłam sobie ogromne zaangażowanie organizatora p. Włodzimierza Chrzanowskiego przewodniczącego wolsztyńskiego, oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Był pomysłodawcą wielu projektów wpływających na rozwój duchowy, tak ważny w życiu człowieka. Oto niektóre z inicjatyw pana Włodzimierza po przemianach ustrojowych. „Błogosławieni męczennicy-martyrologia duchowieństwa wielkopolskiego okresu II wojny światowej i czasów stalinowskich ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu wolsztyńskiego”; „Kulturotwórcza rola wolsztyńskiej Fary”, „Jan Paweł II – nasz Patron”.

Będąc radnym Rady Miejskiej w Wolsztynie, doprowadził do nadania Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatela Ziemi Wolsztyńskiej, wprowadzając tym samym Wolsztyn na listę tzw. „miast papieskich”. Zewnętrznym wyrazem szacunku mieszkańców Wolsztyna dla „Honorowego Obywatela Ziemi Wolsztyńskiej”, było odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci Świętego Jana Pawła II.

Przygotował wiele lokalnych debat i konferencji, promujących osobę i przesłanie Papieża Polaka. W wielu miastach odbyły się konferencje pn. „Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich”, służących integracji samorządów wokół ich „propapieskich” działań. Pierwsze takie „Forum” miało miejsce w Obrze – gm. Wolsztyn w 2009 roku.

Włodzimierz Chrzanowski, przybliżał sylwetki wybitnych ludzi Kościoła. Były prelekcje, filmy i wystawy o Prymasie Wyszyńskim, o arcybiskupach: Dymku, Baraniaku, o pierwszym powojennym proboszczu wolsztyńskiej fary – księdzu Antonim Gryczce – powstańcu wielkopolskim, inwigilowanym po wojnie przez SB.

Przygotował spotkania z okazji rocznic powstania NSZZ „Solidarność”, czy wprowadzenia stanu wojennego, w których uczestniczyła młodzież z wolsztyńskich szkół.

Organizował wiele spotkań refleksyjno – modlitewnych i wieczornic poetycko – literackich wraz z parafią i lokalnymi placówkami upowszechniania kultury, jak np. „Jana Pawła II poetyckie wyznanie wiary – Tryptyk Rzymski”, „Ks. Piotr Skarga – kaznodzieja ponadczasowy i wzór wzniosłej polszczyzny”, „Pamięci ks. Jana Twardowskiego”, „Droga Krzyżowa Smoleńskiego Krzyża” (na podstawie wierszy absolwenta NSD w Wolsztynie, ks. Stanisława Żarny).

Jest autorem książki „Błogosławiony Józef Kut – kapłan i męczennik”. Ksiądz Józef Kut, był proboszczem parafii w Gościeszynie. Aresztowany przez Niemców uwięziony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, i tam jak wielu kapłanów stracił życie.

Nasze spotkania z Janem Pawłem II”, to książka będąca pokłosiem konkursu literackiego o tym samym tytule. Zawiera wypowiedzi ludzi z terenu powiatu, w tym także dzieci i młodzieży.

W 2016 roku zainicjował i koordynował uroczystości 120 rocznicy urodzin księdza prałata Antoniego Gryczki, pierwszego po wojnie proboszcza parafii farnej.

Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową na elewacji wolsztyńskiej fary. Ponadto był współorganizatorem debaty pt.,,Polacy poza Polską”. Przybliżył też postać kardynała Mariana Jaworskiego, przyjaciela Jana Pawła II, zasłużonego dla reaktywowania Metropolii Lwowskiej.

Pan Chrzanowski przygotował też książkę o pracy misyjnej na Madagaskarze, O. Mariusza Kasperskiego OMI, pochodzącego z Chorzemina, gmina Wolsztyn. Był inicjatorem umieszczenia na elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolsztynie tablicy poświęconej księdzu Leopoldowi Zygarłowskiemu, proboszczowi parafii wolsztyńskiej, który w 1920 roku poświęcił tę szkołę. Okazją była 100 rocznica Odzyskania Niepodległości.

W listopadzie 2018 roku otrzymał za zaangażowanie patriotyczne w przeszłości od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status osoby represjonowanej z powodów politycznych Medal -,,Zasłużony dla Niepodległości”.

Pan Włodzimierz zorganizował konferencję w 50-lecie likwidacji Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie, a także przyczynił się do nazwania skweru im. Księdza Teodora Lercha, założyciela i dyrektora tego seminarium. Odbyła się też uroczystość, która zgromadziła żyjących członków Parafialnej Krucjaty Eucharystycznej. Doprowadził do uhonorowania księdza Benedykta Tomiaka fundatora sierocińca, w latach 20- tych XX wieku, poprzez umieszczenie na elewacji kaplicy sióstr Miłosierdzia pamiątkowej tablicy.

W maju 2021 roku w ramach przygotowań do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, parafianie kościoła św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, mieli okazję obejrzeć wystawę ,,Kardynał Stefan Wyszyński o rodzinie”, a 3 września tegoż roku w wolsztyńskich parafiach odbyła się prezentacja słowno-muzyczna pt.,,O prymasie, który kochał nasturcje”. W kwietniu br. odbyła się uroczystość związana z peregrynacją relikwii bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaangażowanie pana Chrzanowskiego zostało docenione. W 2014 roku otrzymał tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”, a w 2015 dowód uznania wręczono Medal – Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.

Bliska była i jest jego troska o dzieci i młodzież

Pana Włodzimierza Chrzanowskiego poznałam w 1990 roku, gdy na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” poruszył sprawę dzieci niepełnosprawnych. Założył Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową. Będąc radnym doprowadził do umieszczenia w sali sesyjnej Rady Miejskiej specjalnej, oprawionej ,,Watykańskiej Karty Praw Rodziny”, mającej wskazywać kierunek działania samorządu na rzecz rodziny.

Z myślą o młodzieży opracował ścieżkę edukacyjno- dydaktyczną pt.,,Tragiczny bilans”. W ten sposób chciał przybliżyć młodzieży postawy etyczno-moralne i patriotyczne księży z parafii byłego powiatu wolsztyńskiego więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni. Także z jego inicjatywy odbyła się debata dla nauczycieli, katechetów pt.,,Szkoła z wartościami”. W marcu 2022 roku, odbyła się wspomniana na początku debata.

,,Młodzież i Kościół”

Włodzimierz Chrzanowski, rozpoczynając debatę podkreślił, jakie należałoby podjąć działała, aby spowolnić, jeśli się nie da już zatrzymać, czy odwrócić trendu rezygnacji młodych ludzi z lekcji religii.

W konferencji pod patronatem starosty wzięli udział profesor Elżbieta Kotkowska z UAM w Poznaniu, p. Ewelina Goździewicz, reprezentująca Civitas Christiana, dr Piotr Wajs nauczyciel religii, przedsiębiorczości i informatyki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu i dobrze znany wolsztynianom ksiądz mgr Marcin Budziński, teolog i fizyk, nauczyciel religii, a ostatnio też fizyki w jednym z liceów w Lesznie. Inicjator wielu młodzieżowych przedsięwzięć kulturalnych.

Uczestniczyli także ksiądz Piotr Małecki – dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Poznańskiej, proboszczowie parafii wolsztyńskich ksiądz kanonik Sławomir Majchrzak, ksiądz Piotr Bartkowiak, katecheci, nauczyciele i młodzież.

Debata była interesująca. Poruszono wiele spraw dotyczących katechezy, przyczyn rezygnacji z nauki religii. Profesor Elżbieta Kotkowska powiedziała, że osoby z jej pokolenia i młodsze sugerują, by przenieś naukę religii do parafii. Stwierdziła, że nie rozwiąże to problemu rezygnacji z katechezy. Podkreśliła, że to w szkole zaczyna się ewangelizacja.

Ksiądz Marcin Budziński (teolog i fizyk) powiedział, że młodemu człowiekowi powinien towarzyszyć, każdy nauczyciel nie tylko katecheta….


Dr Piotr Wajs stwierdził, ,,że wiedza nauk przyrodniczych doprowadziła mnie do tego, że moja wiara stała się pełniejsza”

Dyrektor liceum Katarzyna Lulkiewicz przeprowadziła ankietę w klasie, w której spora grupa nie uczęszcza na lekcje religii. Ankietowani wyrazili dezaprobatę wobec nieprzygotowania katechetów, nie do lekcji, ale z wiedzy o życiu i świecie.

Uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie uważa, że to w rodzinie kształtuje się wychowanie religijne
Wystąpienie pana Sławomira Jureczki, katechety w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie
Ks. Piotr Małecki przedstawił procentowy udział uczniów liceum i technikum w lekcjach religii. Zwrócił uwagę na argumentację rodziców dzieci przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania

Pani Goździewicz w swoim wystąpieniu zapytała, czy my zmieniamy sposób bycia. Powołała się na papieża Franciszka, który wskazał, aby towarzyszyć młodemu człowiekowi, zrozumieć go. Zapytała też, czy mamy czas na ewangelizację

Pozostaje pytanie, jak dotrzeć do młodych ludzi, by dostrzegli, że ważna w życiu jest relacja z Panem Bogiem i jaka jest odpowiedzialność każdego wierzącego za Kościół, który tworzą.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Następny

Ogłoszenie

Ostatnie z

Wieści z biblioteki

Wolsztyńska Biblioteka pozyskała 3 000 zł na zakup nowości książkowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn