Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie w roku 2022 wyniósł 53 351 454,34 zł

4 mins read

Pani dyrektor, zwracam się do pani Sylwii Kusior – sporo czasu upłynęło od naszej ostatniej rozmowy. Pandemia oraz wojna w Ukrainie pewnie sprawiły, że przybyło pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej. W kwietniu 2020 roku podczas naszej rozmowy poinformowała pani dyrektor ,że że świadczenia 500 + skorzystało 6373 dzieci. A wydatkowano na to 28. 544 000, 43zl
Ile dzieci korzysta obecnie z 500+ ?

Program Rodzina 500+ zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r. W latach 2026 – 2021 zadanie to realizowane było przez OPS, od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje ZUS.
OPS zakończył wypłatę świadczeń wychowawczych w miesiącu maju 2022 r. Ośrodek
w dalszym ciągu realizuje wnioski złożone na świadczenie wychowawcze do 31 grudnia 2021r. podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wnioski przekazane zostały do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem weryfikacji czy zastosowanie mają przepisy dotyczące koordynacji. Po wydaniu informacji przyznającej świadczenie wychowawcze przez WUW w Poznaniu tutejszy Ośrodek realizuje wypłaty na podstawie ww. informacji. Na przestrzeni lat wydatkowano:

 • 2016 r. – 16 345 316,30 zł.
 • 2017 r. – 22 009 523,20 zł.
 • 2018 r. – 20 920 580,78 zł.
 • 2019 r. – 28 543 813,45 zł.
 • 2020 r. – 37 202 931,41 zł.
 • 2021 r. – 37 226 014,74 zł.
 • 2022 r. – 15 561 791,89 zł.

Czy w ostatnim okresie, w związku z podwyżkami spowodowanymi inflacją, więcej osób korzysta z pomocy OPS.

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej (zasiłki) uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2021. W 2022 r. pomocą objętych zostało 435 rodzin, a w 2021 r. – 489 rodzin (spadek 54 rodziny).

Sytuacja może wydawać się zaskakująca, ale te liczby wskazują nam rodziny objęte wsparciem finansowym, które uzależnione jest od kryterium dochodowego, jakie określa rozporządzenie Rady Ministrów. Kryteria te są wyjątkowo niskie i wynoszą: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, w przypadku osoby w rodzinie – 600 zł.

Wzrosła natomiast liczba osób/rodzin objętych szeroko rozumianą pracą socjalną
i poradnictwem specjalistycznym. Niewątpliwie jest to wpływ sytuacji związanej z pandemią oraz wojna w Ukrainie.

Z jakiej formy pomocy mogli w OPS-ie korzystać mieszkańcy miasta i gminy Wolsztyn.

Mieszkańcy gminy korzystają z wielu form pomocy, są to:

 • świadczenia pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, posiłki, schronienie, opał, pobyt w DPS, pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze),
 • świadczenia rodzinne,
 • fundusz alimentacyjny,
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,
 • stypendia i zasiłki szkolne,
 • dodatek osłonowy,
 • dodatek węglowy,
 • dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła,
 • dodatek elektryczny,
 • dodatek gazowy.

Ponadto OPS przystąpił i realizuje rządowy program „Opieka wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz
w ramach pobytu całodobowego.

Gmina przystąpiła do programu również w bieżącym roku.

Dzienny Dom Senior+ jest prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Ilu seniorów skorzystało z tych zajęć w tym domu, a ilu obecnie korzysta z niego? Czy niedawno otwarty Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej podlega także kierowanemu przez panią OPS-owi?

W strukturach OPS mieści się Dzienny Dom „Senior+”, który funkcjonuje od kwietnia 2018 r. Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników. W ciągu niespełna 5 lat działalności
z usług Domu skorzystało 65 seniorów.

Zajęcia prowadzone w Domu adresowane są dla osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Wolsztyn. Uczestnictwo w Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Placówka oferuje:

 • usługi socjalne, w tym posiłek,
 • usługi edukacyjne (wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć
  i koncentrację),
 • usługi kulturalno-oświatowe (spotkania i imprezy towarzyskie, uroczystości okolicznościowe),
 • usługi aktywności ruchowej (gimnastyka indywidualna i grupowa, usługi rehabilitacyjne),
 • usługi sportowo-rekreacyjne (gry i zabawy ruchowe),
 • terapię zajęciową (ergoterapię, arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię).

OPS przygotowywał pełną diagnozę wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pod kątem potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego – ŚDS, a także uczestniczył

w pracach merytorycznych nad projektem oraz w działaniach związanych z pozyskaniem środków finansowych na budowę obiektu. Obecnie OPS prowadzi rekrutację i kieruje uczestników do placówki.

ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy podlegającą burmistrzowi.

Czy z pomocy korzystają także Ukraińcy?

Oprócz wspomnianych świadczeń OPS wypłaca świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali status UKR uprawnieni są do pomocy w 2022 r. otrzymali:

 • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

Świadczenia otrzymało 1.355 osób.

Wydatkowano: 414.630 zł

 • wsparcie z zakresu świadczeń rodzinnych

Świadczenia otrzymało 186 osób.

Wydatkowano: 133 577,14 zł

 • świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Świadczenia otrzymało 107 osób.

Wydatkowano: 15 776,00 zł

 • świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenia otrzymało 1 211 osób.

Wydatkowano : 3 986 400,00 zł.

Pracownicy OPS sprawowali również nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletnich obywateli Ukrainy

Sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego ustanawia opiekuna prawnego małoletnim obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na naszym terytorium bez opieki osób dorosłych. Pracownicy socjalni nadzorują realizację wspomnianych wyżej zadań poprzez bezpośredni kontakt z rodziną.

Nadzorem objęto 28 opiekunów tymczasowych dla małoletnich obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed wybuchem wojny i przebywają na naszym terytorium formalnie uprawnieni są do wszystkich wspomnianych wcześniej świadczeń jak obywatele polski, jeżeli spełniają kryteria ustawowe.

W ostatnim okresie znacznie wzrosła liczba zadań realizowanych przez OPS. Budżet w roku 2022 wyniósł 53 351 454,34 zł.

Pani dyrektor, dochodzą niepokojące wieści, że coraz więcej kobiet w Polsce pije alkohol… Czy zauważyliście państwo taki wzrost w naszej gminie?

Nie obserwujemy wśród klientów OPS wzrostu problemu nadużywania alkoholu (również wśród kobiet).

Dziękuję za odpowiedź na pytania

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Z Wolsztyna pieszo do Santiago de Compostela

Następny

Co nam na Dzień Kobiet przygotowali?

Ostatnie z

Wieści z biblioteki

Wolsztyńska Biblioteka pozyskała 3 000 zł na zakup nowości książkowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn