Poseł Marta Kubiak w Wolsztynie

2 mins read

W dniu 6 maja 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP wzięła udział w spotkaniu z Burmistrzem Wolsztyna panem Wojciechem Lisem. W spotkaniu uczestniczyli również: pan Tomasz Spiralski – zastępca burmistrza pani Katarzyna Merda – sekretarz Gminy, pani Maria Piosik – przedstawiciel Rady Miejskiej, pan Artura Walczaka-Mortezaei – Przewodniczący Powiatowych Struktur PiS, pan Mariusz Urban – przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego oraz asystent pani poseł.
W związku z tym, że pani Marta Kubiak dość żywo interesuje się aktualnymi sprawami gminy, to głównym tematem rozmów były kwestie związane z wolsztyńską oświatą oraz polityką oświatowo – społeczną realizowaną przez gminę. Przy okazji Pan Burmistrz zaprezentował wizualizacje projektu Środowiskowego Domu Samopomocy, który przygotowali pracownicy gminy.
Pani Poseł obejrzała Dzienny Dom Senior +, a także postęp robót budowlanych związanych   z budową gminnego żłobka. Na obie inwestycje gmina pozyskała dofinansowania. W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.660.000 zł na budowę nowego żłobka. Gmina podpisała również umowę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 i otrzyma dofinansowanie z tego programu w wysokości 2.927.095,91 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części prac inwestycyjnych i placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz wynagrodzeń pracowników żłobka. Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wyniesie więc 6.587.095,91 zł. Zgodnie z planem nowy żłobek ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Tysiąc paczek w Wolsztynie

Następny

Kto dołki kopie…

Ostatnie z

Bez osłonek

Jaki był ten 2021 rok? Niektórzy z nas dokonują bilansu, wspominają najważniejsze wydarzenia. Wśród noworocznych życzeń

To był rok…

2021 rok był Rokiem Rodu Mielżyńskich. W listopadzie relacjonowałam spotkanie młodych historyków w Ostoi, w Chobienicach,

Czy wiecie, że…

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, plac wokół kościoła farnego w Wolsztynie, nazywany był ,,cmentarzem przykościelnym”..?

0 0.00